ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ

22/60 : การเบิกค่าลงทะเบียนกระทรวงการคลัง อนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกค่าลงทะเบียนค่าทำเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการตามหนังสือกค 0409.7/ว51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
16 กรกฏาคม 2560 11:28    ประกาศทั่วไป    ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 147  

IMG_3098.JPG
ขึ้นด้านบน