22/60 : การเบิกค่าลงทะเบียนกระทรวงการคลัง อนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกค่าลงทะเบียนค่าทำเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการตามหนังสือกค 0409.7/ว51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
16 กรกฏาคม 2560 11:28   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 181  

IMG_3098.JPG

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน