20/60 : โครงการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560
10 กรกฏาคม 2560 22:21   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 949  

โครงการประชุมวิชาการ
การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง”
Next step: 4.0 Stable of primary health system
และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน