ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน

ประกาศชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเรื่องผลการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขต ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2560
  23 มิถุนายน 2560 10:41    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย     อ่าน 1781  


ประกาศชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เรื่องผลการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขต ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน