ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ก.ย. 61  41/61 : แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2561
3 ก.ย. 61  40/61 : รายชื่อผลานงานวิชาการดีเด่น ปี 2561 อาจารย์วิพากษ์ และเงินรางวัล การประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2561
2 ก.ย. 61  39/61 : เอกสารผลงานวิชาการดีเด่น การประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2 ก.ย. 61  27/61 : เอกสารประกอบ พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น การประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
1 ก.ย. 61  26/61 : รายชื่อผู้เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับประเทศ ระดับภาค เขต จังหวัด นักบริหารสาธารณสุขดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุน ปี 2561
1 ก.ย. 61  25/61 : รายงานผลการประเมิน รพ.สต./สสอ.ดีเด่น ปี 2561 และขอเรียนเชิญเข้ารับโล่รางวัล
1 ก.ย. 61  24/61 : ขอเรียนเชิญผู้ให้การสนับสนุนเข้ารับโล่รางวัล ปี 2561
1 ก.ย. 61  23/61 : แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัล และสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2561
28 ส.ค. 61  22/61 : รายชื่อผู้เกษียนอายุราชการ ปี 2561เข้าร่วมพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น การประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
23 ส.ค. 61  21/61 : รายชื่อผลงานวิชาการดีเด่น เข้าประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2561 ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8 ส.ค. 61  20/61 : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
1 ส.ค. 61  19/61 : ขอสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2561
26 ก.ค. 61  17/61 : กระทรวงสาธารุณสุข ร่วมกับ สสส.และเครื่อข่ายสาธารณสุข ขอเชิญประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการ 6x4 ร่วมใจปั่นปลุกรุกสร้าง กระแสรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการ เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
26 ก.ค. 61  16/61 : แผนออกประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น (สสอ.) และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
12 ก.ค. 61  15/61 : ขอข้อมูลอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี2561
8 ก.ค. 61  14/61 : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 10 ก.ค.2561
8 ก.ค. 61  13/61 : ขอข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรดีเด่น ปี 2561
21 มิ.ย. 61  12/61 : ตัวอย่าง Format Poster Presentation
21 มิ.ย. 61  11/61 : แบบประเมินผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
21 มิ.ย. 61  10/61 : แบบประเมินผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เพลงมาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ลิงค์ Banner
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ศจย ควบคุมยาสูบ
คกก สุขภาพแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขปลอดเหล้า
สุขภาพภาคประชาชน
สพช
รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
วารสารหมออนามัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
สภาการสาธารณสุขชุมชน
สมาคมหมออนามัย
สสส
สืบสานพระราชดำริ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 76 | สัปดาห์นี้ : 496 | ทั้งหมด : 18815
สร้างหน้านี้ใน 0.426 วินาที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน